Τροπολογία για το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) των ξενοδοχειακών καταλυμάτων.

Με την προτεινόμενη τροπολογία προβλέπεται ότι τα υφιστάμενα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα διατηρούν ή ανακτούν το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) εφόσον στην αρμόδια για τη χορήγηση του υπηρεσία εκκρεμεί από το σύνολο των δικαιολογητικών η έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) και υπό την προϋπόθεση ότι έχει κατατεθεί ή θα κατατεθεί σχετικό αίτημα έκδοσής της εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση του υπό ψήφιση νόμου. Άπρακτη παρέλευση προθεσμίας δύο (2) ετών από την προσκόμιση της Α.Ε.Π.Ο. στην αρμόδια υπηρεσία για τη χορήγηση του Ε.Σ.Λ. συνεπάγεται άμεση ανάκληση του Ε.Σ.Λ.
ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ : Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των
άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με «τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου» (Ε.Ε. L 189 της 29ης Ιουνίου 2013) και στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Ε.Ε. L 330/1 της 15ης Νοεμβρίου 2014) «για την τροποποίηση της οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την
πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους», Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Άρθρο …….
1. Τα υφιστάμενα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014, όπως ισχύει, αδειοδοτημένα κατά τον χρόνο δημοσίευσης του παρόντος νόμου διατηρούν το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας τους και αν από το σύνολο των προσηκόντως κατατεθειμένων στην αρμόδια για την χορήγηση του ΕΣΛ υπηρεσία προβλεπόμενων δικαιολογητικών λείπει Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, με την προϋπόθεση ότι έχει κατατεθεί το σχετικό αίτημα για την έκδοσή της στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, ή ότι αυτό θα κατατεθεί εντός τεσσάρων μηνών από τη
δημοσίευση του νόμου αυτού. Για την προσκόμιση της ΑΕΠΟ στην αρμόδια υπηρεσία για την χορήγηση του ΕΣΛ τίθεται προθεσμία δύο ετών από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού.
Άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου συνεπάγεται άμεση ανάκληση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας.
2. Σε υφιστάμενα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, που διέθεταν Ειδικό Σήμα Λειτουργίας, το οποίο κατά την δημοσίευση του νόμου αυτού έχει ανακληθεί λόγω έλλειψης Α.Ε.Π.Ο., πλην όμως έχει κατατεθεί για την έκδοσή της σχετικό αίτημα στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή εντός τεσσάρων μηνών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, επαναχορηγείται με την κατάθεση το ανακληθέν ΕΣΛ.
Στις ως άνω επιχειρήσεις τίθεται προθεσμία δύο ετών από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού για την προσκόμιση της ΑΕΠΟ στην αρμόδια υπηρεσία για την χορήγηση του ΕΣΛ. Άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου συνεπάγεται άμεση ανάκληση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας.
Αιτιολογική Έκθεση
Σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων του καταλυματικού τομέα του τουρισμού (κυρίως επιχειρήσεις
τουριστικών κατασκηνώσεων/καμπινγκ αλλά και ξενοδοχεία) αντιμετωπίζουν ζήτημα με την συνέχεια της αδειοδότησής τους -ενώ έχουν καθ’ όλα κατατεθειμένα παραστατικά στοιχεία- εξ αιτίας σοβαρού φόρτου εργασίας των αρμόδιων υπηρεσιών Περιβάλλοντος ως προς την έκδοση των Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.
Καθυστερήσεις στην έκδοση των σχετικών εγκριτικών αποφάσεων αφ’ ενός φέρνουν τις κατά τόπους αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες τουρισμού σε πολύ δύσκολη θέση και αφ’ ετέρου περιάγουν σε δεινή θέση -εν μέσω τουριστικής περιόδου- μια σειρά από παλαιές επιχειρήσεις που συχνά λόγω ειδικών οικονομικών συνθηκών κινούνται στα όρια της επιβίωσης. Με την εισαγόμενη ρύθμιση δίδεται η δυνατότητα για τις επιχειρήσεις εκείνες, που έχουν καταθέσει το σχετικό φάκελο για έγκριση περιβαλλοντικών όρων ή θα καταθέσουν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας από τη δημοσίευσητου παρόντος, να προσκομίσουν το συγκεκριμένο δικαιολογητικό σε μεταγενέστερο χρόνο.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ