Διαχείριση Οικοδομικών Έργων

Διαχείριση Οικοδομικών Έργων (Project Management)

Η Mobidec Engineering Σύμβουλοι Μηχανικοί ,για την άρτια, έγκαιρη και έντεχνη υλοποίηση του έργου, έχει τη δυνατότητα να παρέχει την υπηρεσία Οργάνωσης και Διαχείρισης της Κατασκευής (Project Management), από έμπειρη και σωστά οργανωμένη ομάδα μηχανικών όλων των απαραίτητων ειδικοτήτων, με την απαιτούμενη κατασκευαστική εμπειρία.

Επιπλέον η Mobidec λειτουργεί ως θεματοφύλακας όλου αυτού του εγχειρήματος, σε επίπεδα οργάνωσης, ασφάλειας και τεχνικής και οικονομικής διαχείρισης της κατασκευής με τις παρακάτω παρεχόμενες υπηρεσίες υποστήριξης σε θέματα:

 • Οργάνωσης εργοταξίου και έργου

 • Επιλογής και αξιολόγησης προσωπικού

 • Χρονικού προγραμματισμού

 • Έλεγχου προϋπολογισμού του έργου

 • Έλεγχου προμετρήσεων και επιμετρήσεων

 • Υποστήριξης σε θέματα έρευνας αγοράς για την προμήθεια υλικών, για την επιλογή και αξιολόγηση εργολάβων

 • Σύνταξης και διαχείρισης συμβάσεων για την προμήθεια υλικών, για την υλοποίηση των έργων και για θέματα ασφαλείας

 • Οικονομικής διαχείρισης, μέσω της παρακολούθησης των χρηματοροών και των πόρων του έργου

 • Ποσοτικού και ποιοτικού έλεγχου του έργου

 • Value engineering, δηλ. βελτίωση των μεθόδων κατασκευής και βελτιστοποίηση του χρόνου υλοποίησης και μείωση του κόστους

 • Παρακολούθησης πιστοποιήσεων και λογαριασμών υπεργολάβων

 • Παρακολούθησης λογαριασμών προς τον κύριο του έργου

 • Διαχείρισης αλληλογραφίας και διασφάλιση επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών

 • Επίλυσης και διαχείρισης θεμάτων που προκύπτουν κατά την κατασκευή του έργου

 • Διασφάλισης της τήρησης των προδιαγραφών του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας έργου (Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ.)