Ενεργειακοί Έλεγχοι

Η MOBIDEC είναι εγγεγραμένη ως Νομικό Πρόσωπο στο Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών του ΥΠΕΝ με Α.Μ. 1580 για την διεξαγωγή των υποχρεωτικών ενεργειακών ελέγχων σε Μεγάλες και Μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Διενεργεί ελέγχους σε κτίρια γραφείων άνω των δύο χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων (2.000 τ.μ.), εμπορικά κτίρια άνω των δύο χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων (2.000 τ.μ.), λοιπά κτίρια που στεγάζουν χρήσεις του τριτογενούς τομέα (όπως σχολικά κτίρια, ξενοδοχεία, νοσοκομεία), βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις με συνολική εγκατεστημένη ισχύ χίλια κιλοβάτ (1.000 kW), κτίρια κατοικιών, κτίρια γραφείων έως και δύο χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα (2.000 τ.μ.), εμπορικά καταστήματα έως και δύο χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα (2.000 τ.μ.) και σε επαγγελματικά εργαστήρια καθώς και σε μεταφορικά μέσα.


οΙ ενεργειακοί έλεγχοι ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΊ Η ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΕΊΝΑΙ υψηλής ποιότητας ΚΑΙ οικονομικώς αποδοτικοί σε όλους τους τελικούς καταναλωτές, σε βιομηχανίες και επιχειρήσεις του τριτογενούς τομέα, περιλαμβανομένων και εκείνων που εφαρμόζονται ως μέρος συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης ΚΑΙ ακολουθούν τις παρακάτω κατευθυντήριες γραμμές:


α) βασίζονται σε επικαιροποιημένα, μετρήσιμα, ανιχνεύσιμα λειτουργικά δεδομένα ως προς την κατανάλωση ενέργειας και (για την ηλεκτρική ενέργεια) σε χαρακτηριστικά φορτίου,


β) περιλαμβάνουν λεπτομερή επισκόπηση των χαρακτηριστικών της ενεργειακής κατανάλωσης ενός κτιρίου ή μιας ομάδας κτιρίων, μιας βιομηχανικής δραστηριότητας ή εγκατάστασης, περιλαμβανομένων και των μεταφορών,


γ) βασίζονται, όπου είναι δυνατόν, σε ανάλυση κόστους κύκλου ζωής ( LCCA ) και όχι σε απλές περιόδους επιστροφής ( SPP ), προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι μακροπρόθεσμες εξοικονομήσεις, οι εναπομένουσες αξίες των μακροπρόθεσμων επενδύσεων και τα ποσοστά αναπροσαρμογής,


δ) είναι αναλογικοί και επαρκώς αντιπροσωπευτικοί ώστε να δίδουν μια αξιόπιστη εικόνα της συνολικής ενεργειακής απόδοσης και να εντοπίζουν με αξιοπιστία τις σημαντικότερες ευκαιρίες για βελτίωση.


Οι ενεργειακοί έλεγχοι επιτρέπουν λεπτομερείς και επικυρωμένους υπολογισμούς των προτεινόμενων μέτρων ώστε να παρέχονται σαφείς πληροφορίες ως προς την πιθανή εξοικονόμηση.


Τα χρησιμοποιούμενα στους ενεργειακούς ελέγχους δεδομένα αποθηκεύονται ώστε να είναι δυνατή η εκ των υστέρων ανάλυση της απόδοσης.