Τι προβλέπει ο νέος νόμος για τα τουριστικά καταλύματα;

 

simaeot

Τι προβλέπει ο νέος νόμος για τα τουριστικά καταλύματα;

Σύμφωνα με τις διατάξεις που περιλαμβάνει το άρθρο 46 του Νόμου 4179/2013 για τον Τουρισμό εισάγονται νέες ρυθμίσεις για τα  αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα (τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις και κατοικίες). Η αδειοδότηση αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων (τουριστικών επιπλωμένων επαύλεων και κατοικιών) συντελείται σε ένα στάδιο, χωρίς προηγούμενη έγκριση καταλληλότητας οικοπέδου ή γηπέδου και αρχιτεκτονικής μελέτης.

 

Ποιες είναι οι ελάχιστες προδιαγραφές για την απόκτηση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας;

Ως τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις ορίζονται μονοκατοικίες, εμβαδού τουλάχιστον 100 τ.μ., οι οποίες έχουν ανεξάρτητη εξωτερική προσπέλαση, παρουσιάζουν αυτοτέλεια οικοπέδου/γηπέδου και κτίσματος, αποτελούν δε μη κύρια ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα, χωρίς παροχή υπηρεσιών. Οι κατοικίες που υφίστανται πριν τη δημοσίευση του παρόντος νόμου μπορούν να αποκτήσουν το Ε.Σ.Λ., ανεξάρτητα αν δεν πληρούν το κριτήριο των ελάχιστων τ.μ..

 

Πώς χορηγείται το Ε.Σ.Λ. μίας τουριστικής επιπλωμένης κατοικίας/ έπαυλης και πόση είναι η διάρκειά του;

Το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) της τουριστικής επιπλωμένης έπαυλης εκδίδεται από την οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία του Ε.Ο.Τ. (ΠΥΤ), με ειδική μνεία στην περίπτωση ύπαρξης κολυμβητικής δεξαμενής. Το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας εκδίδεται, χωρίς προέγκριση, μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την υποβολή των άνω δικαιολογητικών και εφόσον πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις. Το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας είναι αόριστης διάρκειας. Τα δικαιολογητικά, των οποίων η ισχύς λήγει, αντικαθίστανται υποχρεωτικά προ της λήξης τους, άλλως το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας ανακαλείται με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού του E.O.T. Η αρμόδια υπηρεσία του E.O.T. τηρεί για κάθε τουριστική επιπλωμένη έπαυλη φάκελο, στον οποίο κατατίθενται και τηρούνται όλα τα κατά νόμο απαραίτητα δικαιολογητικά για τη χορήγηση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας, το δε κατάλυμα λαμβάνει ειδικό αριθμό μητρώου (ΜΗΤΕ).

 

Ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση;

Για τη χορήγηση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας των τουριστικών επιπλωμένων επαύλεων, ο αιτών υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία του Ε.Ο.Τ. και ηλεκτρονικά κατά το άρθρο 8 του παρόντος νόμου, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση − Υπεύθυνη Δήλωση
  2. Τοπογραφικό διάγραμμα του οικοπέδου/γηπέδου
  3. Αντίγραφο άδειας δόμησης
  4. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας
  5. Υπεύθυνη δήλωση μηχανολόγου μηχανικού ή ηλεκτρολόγου μηχανικού ή μηχανικού ενεργειακής τεχνολογίας, ή χημικού μηχανικού ή μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας πτυχιούχου ή διπλωματούχου είτε ως προς την επάρκεια των εγκαταστάσεων διάθεσης υγειονομικών αποβλήτων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία είτε ως προς τη σύνδεση με το αποχετευτικό δίκτυο του δήμου.
  6. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα ή εντεταλμένου μηχανικού, στην οποία δηλώνεται ότι το κατάλυμα είναι σύμφωνο με τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στην υπουργική απόφαση.
  7. Απόδειξη κατάθεσης παραβόλου

Εφόσον τα άνω καταλύματα διαθέτουν κολυμβητικές δεξαμενές κατατίθενται επιπλέον και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.

Η MOBIDEC αναλαμβάνει για εσάς την διεκπεραίωση όλης της διαδικασίας, απαλλάσσοντάς σας από το άγχος της γραφειοκρατικής ταλαιπωρίας των δημοσίων υπηρεσιών. Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας εξυπηρετήσουμε και να σας ενημερώσουμε αναλυτικά για όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να μας παραδώσετε.

 

Είναι υποχρεωμένος ο ιδιοκτήτης να κάνει έναρξη επιτηδεύματος στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.;

Ιδιοκτήτης ακινήτου, που φέρει τα χαρακτηριστικά και προδιαγραφές της τουριστικής επιπλωμένης έπαυλης, δύναται να το εκμισθώνει ενιαία και όχι τμηματικά, σε φυσικά πρόσωπα, χωρίς δικαίωμα περαιτέρω υπομίσθωσης, για περίοδο τουλάχιστον μίας εβδομάδας και όχι πέραν των τριών (3) μηνών συνολικό ανά έτος, απαγορευμένης της διαδοχικής εκμίσθωσής του πέραν του τριμήνου του ίδιου έτους.

  • Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου αυτού δεν υποχρεούται να κάνει έναρξη επιτηδεύματος στην οικεία Δ.Ο.Υ. ούτε να ασφαλιστεί σε οποιονδήποτε φορέα για τη δραστηριότητα αυτή, υποχρεούται δε να εφοδιασθεί προηγουμένως με Ειδικό Σήμα Λειτουργίας τουριστικής επιπλωμένης έπαυλης.
  • Απαγορεύεται η με τον άνω τρόπο εκμίσθωση πέραν των δύο ακινήτων του ίδιου ιδιοκτήτη.
  • Το εισόδημα από την με αυτόν τον τρόπο εκμίσθωση της τουριστικής επιπλωμένης έπαυλης φορολογείται αυτοτελώς σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί φορολογίας εισοδήματος εκ μισθωμάτων.

 

Ορίζονται ποινές εάν δεν εκδοθεί Ειδικό Σήμα Λειτουργίας για τις τουριστικές επαύλεις;

Σε ιδιοκτήτη έπαυλης που την εκμισθώνει χωρίς το προβλεπόμενο Ειδικό Σήμα Λειτουργίας επιβάλλεται από την αρμόδια κατά τόπο Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού του E.O.T. και βεβαιώνεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. πρόστιμο πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ υπέρ του Κρατικού Προϋπολογισμού. Το ίδιο πρόστιμο επιβάλλεται και σε οποιονδήποτε εκμισθώνει οποιουδήποτε είδους κατοικία ως τουριστικό κατάλυμα.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ