Ενεργειακός και εικονικός συμψηφισμός ενέργειας. Virtual Net Metering

Η ΡΑΕ ανακοινωσε Δημόσια Διαβούλευση για την εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ από αυτοπαραγωγούς με
ενεργειακό και εικονικό συμψηφισμό ενέργειας.
Για την ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου εγκατάστασης μονάδων ΑΠΕ από αυτοπαραγωγούς με ενεργειακό και εικονικό συμψηφισμό ενέργειας (άρθρο 14Α του ν.3468/2006, όπως ισχύει), ιδίως μετά την τροποποίηση του πλαισίου που επέφερε ο ν. 4414/2016 και προκειμένου η Αρχή να γνωμοδοτήσει προς τον Υπουργό ΠΕΝ, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις ως άνω διατάξεις, θέτει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση τις προτεινόμενες τροποποιήσεις στη σχετική Υπουργική Απόφαση,
όπως αυτές αποτυπώνονται στο κωδικοποιημένο σχέδιο Υπουργικής Απόφασης, καθώς και τις
πρότυπες συμβάσεις ενεργειακού και εικονικού συμψηφισμού, ώστε να λάβει υπ’ όψη της τις
απόψεις, προτάσεις και παρατηρήσεις των ενδιαφερομένων.
Κύριος στόχος είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου ενεργειακού συμψηφισμού,
λαμβάνοντας υπόψη την έως σήμερα αποτίμηση από την εφαρμογή του υφιστάμενου προγράμματος,
καθώς και η διαμόρφωση και εφαρμογή ενός θεσμικού πλαισίου που δίνει την δυνατότητα σε
συγκεκριμένες ομάδες καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ορίζονται με την παράγραφο 1 του άρθρου 14Α του ν.3468/2006 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 13 του ν.4414/2016 και ισχύει, να συμψηφίζουν την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από εγκαταστάσεις μονάδων παραγωγής με την συνολική καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια από μία ή περισσότερες εγκαταστάσεις κατανάλωσης που δεν βρίσκονται στον ίδιο χώρο με την μονάδα παραγωγής (virtual net metering).
Κατά τη διαμόρφωση των προτάσεών της η ΡΑΕ έλαβε υπόψη της το πόρισμα της ομάδας εργασίας του ΥΠΕΝ για τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της Υπουργικής Απόφασης ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.24461/30.12.2004 «Εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ από αυτοπαραγωγούς με συμψηφισμό ενέργειας κατ’εφαρμογή του άρθρου 14Α του νόμου 3468/2006», το οποίο διαμορφώθηκε κατόπιν και των σχετικώνπροτάσεων των Διαχειριστών του Συστήματος (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.) και Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.), καθώς και του Λειτουργού της Αγοράς (ΛΑΓΗΕ Α.Ε.).

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ