Σύνταξη μελετών εφαρμογής

Σύνταξη μελετών εφαρμογής για τη φάση κατασκευής ευρέως φάσματος ιδιωτικών έργων

 

Η σύνταξη της μελέτης εφαρμογής παρέχει την δυνατότητα λεπτομερέστερης απεικόνισης της κατασκευαστικής δομής του κτιρίου, καθώς και προδιαγραφή των υλικών δόμησης και ουσιαστικά αποτελεί εξέλιξη της οριστικής μελέτης.
Η Mobidec Engineering Σύμβουλοι Μηχανικοί, έχοντας πολυετή πείρα σε ιδιωτικά και δημόσια έργα μικρής και μεγάλης κλίμακας αναλαμβάνει εξολοκλήρου (ή και τμηματικά) τη σύνταξη της μελέτης εφαρμογής έργων.
Στελεχώνεται από Αρχιτέκτονες και Πολιτικούς μηχανικούς με μεγάλη εμπειρία στη σύνταξη μελετών εφαρμογής και διαθέτει καλά οργανωμένο αρχείο υλικών και τεχνικών λύσεων – προδιαγραφών.

Στην μελέτη εφαρμογής περιγράφονται όλα τα δομικά υλικά και οι κατασκευαστικοί τρόποι εφαρμογής τους ,παραθέτονται με κωδικοποιημένο και αναλυτικό τρόπο οι κατασκευαστικές λεπτομέρειες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των οικοδομικών υλικών και συντάσσονται τα απαραίτητα τεύχη λεπτομερειών.

Η μελέτη εφαρμογής περιλαμβάνει

  • Τεύχη Δημοπράτησης &Συγγραφής Υποχρεώσεων.
  • Σχέδια Κατασκευαστικών Λεπτομερειών.
  • Τεύχη Τεχνικών Περιγραφών & Προδιαγραφών.
  • Χρονικός Προγραμματισμός έργου.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ