Επιβλέψεις ιδιωτικών έργων

Επιβλέψεις ιδιωτικών έργων

 

Η Mobidec Engineering Σύμβουλοι Μηχανικοί παρέχει υπηρεσίες επίβλεψης σύνθετων έργων από εξειδικευμένο και έμπειρο κλιμάκιο μηχανικών όλων των ειδικοτήτων και διασφαλίζει την έντεχνη κατασκευή πάσης φύσεως έργου τηρώντας ταυτόχρονα τα μέτρα ασφαλείας που ορίζονται από τη νομοθεσία και τις ορθές πρακτικές.

Κατά την διάρκεια της επίβλεψης των έργων γίνεται:

  • Λεπτομερής έλεγχος της κατασκευής για την ορθή και έντεχνη εφαρμογή των εγκεκριμένων μελετών της Άδειας Δόμησης.
  • Έλεγχος του/των εργολάβων, ως προς την έντεχνη και πλήρη κατασκευή όλων των προσυμφωνημένων εργασιών.
  • Έλεγχος του/των εργολάβων ως προς την τήρηση των μέτρων ασφαλείας του εργοταξίου.
  • Τακτική παρακολούθηση της προόδου των εργασιών και τήρηση του συμφωνημένου χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου.
  • Υποστήριξη από κλιμάκιο μηχανικών επίβλεψης κατά τη διάρκειά των ελέγχων δόμησης έως την τελική θεώρηση της Άδειας Δόμησης.

Σε κάθε φάση της κατασκευής συντάσσονται αναφορές επίβλεψης έργου που περιέχουν φωτογραφικό υλικό και επιμετρήσεις όπου αποτυπώνεται η πορεία των εργασιών και ελέγχεται η τήρηση του χρονοδιαγράμματος

Η παροχή αξιόπιστης τεχνικής υποστήριξης και επίβλεψης σε πληθώρα ιδιωτικών έργων θεμελίωσε τις σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες της, που αποτελούν πλέον μία σταθερή πελατειακή βάση και αναθέτουν στην εταιρεία συνεχώς νέα ιδιωτικά έργα σε όλη την Ελλάδα για μελέτη και επίβλεψη.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ