Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης, BEMS

Το Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης Κτιρίου (B.E.M.S) επιτρέπει στον χρήστη να παρακολουθεί, να καταγράφει και να ρυθμίζει την λειτουργία όλων των ηλεκτρικών και ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων και την ενεργειακή κατανάλωση ολόκληρου του κτιρίου. Πρόκειται για ένα σύστημα αυτοματοποιημένης παρακολούθησης που έχει σαν στόχο την συλλογή ενεργειακών μετρήσεων και την ανάλυση δεδομένων κατανάλωσης. Μέσω της ανάλυσης των δεδομένων κατανάλωσης παρακολουθούνται οι στόχοι ενεργειακής απόδοσης και εντοπίζονται ζητήματα και τομείς που χρήζουν ενεργειακής αναβάθμισης. Μετά τον εντοπισμό των τελευταίων προωθούνται βελτιωτικές προτάσεις και επεμβάσεις. Έτσι σε κτίρια όπου υπάρχουν ενεργοβόρες μονάδες (HVAC), το B.E.M.S παίζει κυρίαρχο ρόλο στον συντονισμό των λειτουργιών των συστημάτωνπου χρειάζονται για την υλοποίηση του κλιματισμού, όπως είναι οι ανεμιστήρες, οι ψυκτικές μονάδες, οι μονάδες Fan coil κτλ. Επίσης αποτελεί κλασσικό παράδειγμα, σε ένα κτίριο γραφείων, το σύστημα B.E.M.S, στα πλαίσια ενός σεναρίου λειτουργίας να σβήσει τα φώτα όταν σχολάσουν οι εργαζόμενοι χωρίς την φυσική παρουσία για τον έλεγχο του κάθε γραφείου.

Εκτός από τον φωτισμό και τον κλιματισμό, το σύστημα B.E.M.S μπορεί να ελέγχει και άλλα ενεργειακά συστήματα σε ένα κτίριο, όπως την ομαλή λειτουργία των ανελκυστήρων, το Η/Ζ, των αντλιών όμβριων και ακάθαρτων νερών, των πεδίων χαμηλής τάσης, της μεταγωγής των ηλεκτρικών φορτίων από την κύρια παροχή (ΔΕΗ) στην εφεδρική (Η/Ζ), των UPS κτλ.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ