ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Εναλλακτική Επίλυση διαφορών Ακίνητης Περιουσίας και Κατασκευαστικών Έργων

 

Η Mobidec  παρέχει διαπιστευμένες υπηρεσίες διαμεσολάβησης με όλα τα εχέγγυα της ισχύουσας νομοθεσίας, εμπιστοσύνη και υπευθυνότητα. γιά την επίλυση διαφορών γης και ακίνητης περιουσίας  και διαφορών που προκύπτουν σε κατασκευαστικά έργα, Ιδιωτικά η Δημόσια.

Διαμεσολάβηση είναι υποβοηθούμενη από τρίτο πρόσωπο, το διαμεσολαβητή, διαπραγμάτευση μεταξύ δύο ή περισσότερων μερών με σκοπό την από κοινού εύρεση λύσης εξωδίκως, προκειμένου να αποφευχθεί η χρονοβόρα και πολυδάπανη διαδικασία ενώπιον των δικαστηρίων. Τα μέρη δηλαδή οδηγούνται από μόνα τους, με τη βοήθεια του διαμεσολαβητή που είναι ειδικά εκπαιδευμένο και καταρτισμένο πρόσωπο, σε λήψη απόφασης προς επίλυση της διαφοράς τους, η οποία, αφού υπογραφεί, δεσμεύει απόλυτα τα μέρη και είναι εκτελεστή σύμφωνα με τα άρθρα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας περί αναγκαστικής εκτέλεσης των αποφάσεων ή εν γένει εκτελεστών εγγράφων.

Στη διαμεσολάβηση μπορούν να υπαχθούν όλες οι ιδιωτικού δικαίου διαφορές, εφόσον τα μέρη έχουν την εξουσία να διαθέτουν το αντικείμενο της διαφοράς. Υπάρχουν υποθέσεις για τις οποίες δεν είναι δυνατή η προσφυγή στη διαμεσολάβηση και απαιτούν την έκδοση δικαστικής απόφασης. Ωστόσο, πληθώρα υποθέσεων μπορούν να επιλυθούν εξωδίκως καθότι η έκβασή τους απόκειται στην ελεύθερη βούληση των μερών και αυτές είναι περισσότερες απ” όσες φανταζόμαστε. Ρωτήστε μας, περιγράψτε μας την υπόθεσή σας και μπορούμε να σας συμβουλεύσουμε αν είναι δυνατή η υπαγωγή αυτής στη διαμεσολάβηση.

Το σύστημα αυτό λειτουργεί με επιτυχία επί δεκαετίες στο εξωτερικό και συμβάλλει όχι μόνο στην ομαλότερη διευθέτηση των διαφορών, αλλά και στην αποσυμφόρηση των πινακίων των δικαστηρίων και κατά συνέπεια στην ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης, που αυτή τη στιγμή πλήττεται καθοριστικά από τις αφόρητες καθυστερήσεις. Έστω και καθυστερημένα θεσμοθετήθηκε και στη χώρα μας και αν δώσουμε όλοι μια ευκαιρία στο θεσμό, θα διαπιστώσουμε ότι τα οφέλη είναι ανυπολόγιστα πολλά για όλους τους συμμετέχοντες. Και δεν αναφερόμαστε μόνο στα αυτονόητα, την αποφόρτιση των δικαστηρίων και τη συντομότερη επίλυση της διαφοράς, αλλά επιπλέον στο χαμηλότερο κόστος, τη δυνατότητα διάσωσης της σχέσης μεταξύ των μερών που με τους αιματηρούς δικαστικούς αγώνες σχεδόν αποκλείεται, και την εξεύρεση προσαρμοσμένης λύσης στις ανάγκες των μερών σε σχέση με την απόφαση που εκδίδει ένα τρίτο πρόσωπο, ο δικαστής, και η οποία συχνά εκπλήσσει τα διάδικα μέρη.

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ