Συμβουλευτικές Υπηρεσίες επί τεχνικών θεμάτων

Τechnical Due Diligence- Συμβουλευτικές Υπηρεσίες επί τεχνικών θεμάτων

 

 

Η MOBIDEC διαθέτοντας πολύχρονη εμπειρία στον χειρισμό σύνθετων τεχνικών θεμάτων, είναι σε θέση να παρέχει με υπευθυνότητα συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με πολεοδομικά και τεχνικά ζητήματα στον βιομηχανικό, εμπορικό, επιχειρηματικό και οικιστικό τομέα και γενικότερα στον τομέα της αξιοποίησης και της διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας.

Ως μέρος μιας συνολικής διαδικασίας Due Diligence που χρησιμοποιείται προκειμένου για την εκμετάλλευση, αγορά ή πώληση ακινήτων, ένα Technical Due Diligence συμβάλει στην αποτίμηση ενός ακινήτου καθώς περιλαμβάνει την αξιολόγηση του ακινήτου, της ευρύτερης περιοχής, αλλά και των κτιριακών εγκαταστάσεων και των δικτύων που το εξυπηρετούν, έπειτα από έρευνα και επιτόπια επιθεώρηση.

  • Γενική περιγραφή ακινήτου και έρευνα σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε πολεοδομικά θέματα – Ενημέρωση για αλλαγές στη Νομοθεσία που επηρεάζουν το ακίνητο.
  • Έλεγχος κτιρίων και εγκαταστάσεων από πλευράς αδειοδοτήσεων.
  • Έλεγχος νομιμότητας κατασκευών και χρήσεων ενός κτιρίου, καθώς και αξιολόγηση  εν γένει της λειτουργίας του
  • Αξιολόγηση κτιριακού κελύφους και εσωτερικών διαρρυθμίσεων

 

  • Αξιολόγηση διαμορφώσεων περιβάλλοντος χώρου, απαιτήσεις σε στάθμευση και διαθέσιμη επιφάνεια
  • Καταγραφή της πολιτιστικής αξίας – διατηρητέο κτίριο ή κτίριο εντός ιστορικού τόπου ή παραδοσιακού οικισμού
  • Εκτίμηση του κόστους αποκατάστασης κτιρίου έπειτα από σημαντική βλάβη
  • Αποτίμηση ενεργειακής κατάστασης και βιωσιμότητας του κτιρίου