ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Ενεργειακή Διαχείριση

Η Ενεργειακή Διαχείριση μπορεί να εφαρμοστεί σε ενεργοβόρες βιομηχανίες, ΜΜΕ, οργανισμούς του δημόσιου τομέα, κτίρια και επιχειρήσεις του τριτογενούς τομέα κλπ.

Οι λόγοι για την εφαρμογή ενός Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης είναι:

  1. Μείωση του λειτουργικού κόστους
  2. Προστασία του περιβάλλοντος
  3. Βελτίωση της ενεργειακού αποτυπώματος

Η MOBIDEC προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  • Ενεργειακό έλεγχο εγκαταστάσεων (συλλογή πρωτογενών ενεργειακών στοιχείων και συνθηκών λειτουργίας, μετρήσεις).
  • Αποτύπωση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης, προσδιορισμός σημείων που παρουσιάζουν δυνατότητες βελτίωσης, πρόταση για εφαρμογή συστήματος ενεργειακής διαχείρισης.
  • Σχεδιασμό και εγκατάσταση συστήματος καταγραφής και διαχείρισης ενέργειας.
  • Σύνταξη προγράμματος βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης.