ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

MOBIDEC – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Το αντικείμενο Τεχνικού Συμβούλου της MOBIDEC,

 περιλαμβάνει την υποστήριξη του Αναθέτοντα Φορέα κατά την επίβλεψη των κατασκευών,

την υποστήριξη και υποβοήθηση στον έλεγχο και την σύνταξη των μελετών,

ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του Κυρίου του έργου,

ως προς τον χρόνο κατασκευής,

το κόστος,

την ποιότητα και την ασφάλεια των εργασιών.

Οι υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου της MOBIDEC που θα ενισχύσουν την ικανότητα υλοποίησης του έργου, περιλαμβάνουν:

  • Παρακολούθηση του έργου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κυρίου του έργου
  • Έλεγχο μελετών και ερευνών του Αναδόχου του έργου
  • Έλεγχο συμμόρφωσης μελετών και κατασκευών με τις εφαρμοστέες προδιαγραφές
  • Έλεγχο εφαρμογής του σχεδιασμού της μελέτης
  • Έλεγχο προμηθευτών και ενσωματούμενων υλικών σύμφωνα με τις απαιτήσεις πιστοποίησης και τις προδιαγραφές
  • Υποβοήθηση στην επίλυση ζητημάτων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου
  • Παρακολούθηση της χρονικής προόδου, της ποιότητας και του κόστους του έργου
  • Διαχείριση του κόστους του έργου
  • Υποβοήθηση του Κυρίου του έργου στην ολοκλήρωση του έργου εντός χρονοδιαγράμματος και εντός προϋπολογισμού.